Księgowość w mieście Kraków. Jak umowa zawarta przez biuro księgowe

Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym powinna się rozpocząć od podpisania umowy przekazania danych osobowych. Biuro księgowe Kraków jest bowiem zobligowane do przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy przedsiębiorca, który co miesiąc przekazuje do biura rachunkowego szereg dokumentów, zaświadczeń oraz faktur przekazuje również swoje poufne dane jak również dane swoich kontrahentów. Bez względu na to czy mowa o jednoosobowej działalności gospodarczej, wieloosobowej spółce czy innej formie działalności. Ustawa obliguje więc również Klientów biur rachunkowych o zapewnienie odpowiedniej ochrony. Umowa podpisana z biurem rachunkowym dotycząca współpracy powinna więc zawierać również umowę odnosząca się do powierzenia danych osobowych...

Read More

Jak może wyglądać Rozmowa kwalifikacyjna?

Staranie się o pracę współcześnie w większości firm wymaga przejścia rozmowy kwalifikacyjnej. Jedynie stanowiska specjalistyczne oraz najlepsi specjaliści na rynku mogą liczyć na zatrudnienie choćby poprzez firmy headhunterskie. Jeśli Rozmowa kwalifikacyjna ma przebiec w sposób właściwy bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się do takiej rozmowy. Przygotowanie się do rozmowy o pracę pozwala na ograniczenie stresu, co znów pozwala bardzo często na ograniczenie różnego rodzaju

Read More

Kontrola antycypująca

Charakterystyczną cechą tej koncepcji jest to, że kontrola jest wy-mieniana jako ostatnia funkcja zarządzania – po planowaniu, organizowaniu i motywowaniu. Sugeruje to, że kontrola będzie przeprowadzania po pewnych etapach działalności, a więc ex post, na przykład po podjęciu decyzji, opracowaniu programu, dokonaniu wydatków. Jest to kosztowny typ kon-troli, który polega na spowodowaniu lub doprowadzenia do powstania no-wych planów, zmian w strukturze organizacyjnej, poprawy jakości i itp. Coraz częściej mówi się o potrzebie uruchomienia kontroli

Read More

Kontrola przez sprzątanie zwrotne

Dopiero w okresie powojen-nym pojawiły się pierwsze opracowania, które podkreślały ów związek: „Planowanie w zarządzaniu stosuje się w celu opracowania powiązanych ze sobą jednolitych i sprecyzowanych programów”, podczas gdy „kontrola w zarządzaniu jest poszukiwaniem możliwości zmuszenia zdarzeń do zgod-

ności z planem”(Goetz, 1949, s. 229). W parę lat później H. Koontz i C. O’Donnell pisali w podręczniku teorii organizacji i zarządzania: „Kontrola, jako jedna z funkcji zarządzania polega na sprawdzeniu i korygowaniu działalności podwładnych w celu

Read More

Aby dodać wartość

W amerykańskiej, znanej na całym świecie, firmie AT&T wyznaje się pogląd, że przemyślenie sposobu traktowania norm przez kierownictwo może prowadzić do konstruktywnego ich podwyższenia i do osiągania odpowiedniej

efektywności. W dążeniu do zapewnienia wyższej konkurencyjności zakła-dów w Shreveport w stanie Luizjana na znacznie szerszą skalę międzynaro-dową AT&T w 1986 r. nie tylko udoskonalił podstawowe operacje produk-cyjne, ale doprowadził też do zmiany sposobu postępowania kierownictwa w odniesieniu do efektywności działania, wdrożył system dostaw „dokładanie na czas” i bardziej rygorystyczne metody oceny jakości. W efekcie poprawiła się

Read More

Wprowadzenie zarządzania przez cele

Inną również szeroko upowszechnioną techniką zarządzania jest za-rządzanie przez cele. Jej stosowanie opiera się na zbiorze bardzo pozytyw-nych przekonań o ludziach w nowoczesnych organizacjach, do ważniejszych z nich należy przekonanie, że ludzie mają potrzebę władzy, autonomii, osiągnięć i twórczości a potrzeby te pragną zaspokoić poprzez pracę. Kolejnym założeniem jest przekonanie o tym, iż poziom kwalifikacji pracowników jest na tyle duży, że każdy z nich może wnieść do organizacji wiedzę, która często nie jest znana przełożonym, z następnego założenia wynika, że pracownicy będą ciężej pracować dla osiągnięcia własnych celów i będą gotowi korygować własne postępowanie. Zarządzanie przez cele jest techniką, w której przełożony wraz z podwładnymi wspólnie opracowują cele i określają zakres zadań każdego pracownika oraz jego odpowiedzialności, której zakres jest wyraźnie określony w postaci wymiernych, oczekiwanych wyników. Tak więc kierownicy i ich podwładni działają wspólnie przy ustalaniu celów oraz przy ocenie osiąganych postępów, której dokonuje się w sposób ciągły. Przyjmuje się przy tym, że warunkiem efektywnego zarządzania przez cele jest dokładne zdefiniowanie obszarów kon-kurencyjności przedsiębiorstwa i jego celów sukces kierownika jest zaś wy-raźnie uzależniony od sprawności przedsiębiorstwa, a jego postępowanie jest ważniejsze dla przedsiębiorstwa niż osobowość kierownika.

Read More