Jak może wyglądać Rozmowa kwalifikacyjna?

Staranie się o pracę współcześnie w większości firm wymaga przejścia rozmowy kwalifikacyjnej. Jedynie stanowiska specjalistyczne oraz najlepsi specjaliści na rynku mogą liczyć na zatrudnienie choćby poprzez firmy headhunterskie. Jeśli Rozmowa kwalifikacyjna ma przebiec w sposób właściwy bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie się do takiej rozmowy. Przygotowanie się do rozmowy o pracę pozwala na ograniczenie stresu, co znów pozwala bardzo często na ograniczenie różnego rodzaju

Read More

Kontrola antycypująca

Charakterystyczną cechą tej koncepcji jest to, że kontrola jest wy-mieniana jako ostatnia funkcja zarządzania – po planowaniu, organizowaniu i motywowaniu. Sugeruje to, że kontrola będzie przeprowadzania po pewnych etapach działalności, a więc ex post, na przykład po podjęciu decyzji, opracowaniu programu, dokonaniu wydatków. Jest to kosztowny typ kon-troli, który polega na spowodowaniu lub doprowadzenia do powstania no-wych planów, zmian w strukturze organizacyjnej, poprawy jakości i itp. Coraz częściej mówi się o potrzebie uruchomienia kontroli

Read More

Kontrola przez sprzątanie zwrotne

Dopiero w okresie powojen-nym pojawiły się pierwsze opracowania, które podkreślały ów związek: „Planowanie w zarządzaniu stosuje się w celu opracowania powiązanych ze sobą jednolitych i sprecyzowanych programów”, podczas gdy „kontrola w zarządzaniu jest poszukiwaniem możliwości zmuszenia zdarzeń do zgod-

ności z planem”(Goetz, 1949, s. 229). W parę lat później H. Koontz i C. O’Donnell pisali w podręczniku teorii organizacji i zarządzania: „Kontrola, jako jedna z funkcji zarządzania polega na sprawdzeniu i korygowaniu działalności podwładnych w celu

Read More

Aby dodać wartość

W amerykańskiej, znanej na całym świecie, firmie AT&T wyznaje się pogląd, że przemyślenie sposobu traktowania norm przez kierownictwo może prowadzić do konstruktywnego ich podwyższenia i do osiągania odpowiedniej

efektywności. W dążeniu do zapewnienia wyższej konkurencyjności zakła-dów w Shreveport w stanie Luizjana na znacznie szerszą skalę międzynaro-dową AT&T w 1986 r. nie tylko udoskonalił podstawowe operacje produk-cyjne, ale doprowadził też do zmiany sposobu postępowania kierownictwa w odniesieniu do efektywności działania, wdrożył system dostaw „dokładanie na czas” i bardziej rygorystyczne metody oceny jakości. W efekcie poprawiła się

Read More

Wprowadzenie zarządzania przez cele

Inną również szeroko upowszechnioną techniką zarządzania jest za-rządzanie przez cele. Jej stosowanie opiera się na zbiorze bardzo pozytyw-nych przekonań o ludziach w nowoczesnych organizacjach, do ważniejszych z nich należy przekonanie, że ludzie mają potrzebę władzy, autonomii, osiągnięć i twórczości a potrzeby te pragną zaspokoić poprzez pracę. Kolejnym założeniem jest przekonanie o tym, iż poziom kwalifikacji pracowników jest na tyle duży, że każdy z nich może wnieść do organizacji wiedzę, która często nie jest znana przełożonym, z następnego założenia wynika, że pracownicy będą ciężej pracować dla osiągnięcia własnych celów i będą gotowi korygować własne postępowanie. Zarządzanie przez cele jest techniką, w której przełożony wraz z podwładnymi wspólnie opracowują cele i określają zakres zadań każdego pracownika oraz jego odpowiedzialności, której zakres jest wyraźnie określony w postaci wymiernych, oczekiwanych wyników. Tak więc kierownicy i ich podwładni działają wspólnie przy ustalaniu celów oraz przy ocenie osiąganych postępów, której dokonuje się w sposób ciągły. Przyjmuje się przy tym, że warunkiem efektywnego zarządzania przez cele jest dokładne zdefiniowanie obszarów kon-kurencyjności przedsiębiorstwa i jego celów sukces kierownika jest zaś wy-raźnie uzależniony od sprawności przedsiębiorstwa, a jego postępowanie jest ważniejsze dla przedsiębiorstwa niż osobowość kierownika.

Read More

Druga reguła określa kryterium trafności podziału uprawnień

Druga reguła określa kryterium trafności podziału uprawnień na po-szczególne stanowiska kierownicze w systemie zarządzania organizacji. Na-ruszenie tej reguły wiąże się z nadmierną centralizacją systemu zarządzania w danej organizacji. Przejawia się to w tym, że kierownictwo najwyższego szczebla zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji, nawet w sprawach

Read More